1.      Pani/Pan może zgłosić wniosek do Urzędu w celu realizacji praw wynikających z RODO w każdej chwili.

 

2.      Urząd rozpatruje wniosek złożony przez Panią/Pana:

 

1)      w ciągu miesiąca, licząc od dnia otrzymania żądania,

 

2)      w przypadku, gdy żądanie lub liczba żądań Pani/Pana ma skomplikowany charakter, termin udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony o kolejne dwa miesiące. W terminie miesiąca od otrzymania żądania, Urząd poinformuje Panią/Pana listownie o przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia,

 

3)      w przypadku niepodjęcia działań w związku z żądaniem Pani/Pana, Urząd niezwłocznie – najpóźniej w ciągu miesiąca od otrzymania żądania, poinformuje Panią/Pana listownie o powodach niepodjęcia działań oraz możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.

 

3.      Pani/Pan może złożyć wniosek:

 

1)      w formie pisemnej osobiście w Urzędzie,

 

2)      za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Urzędu,

 

3)      za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez zastosowanie profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego.

 

4.      Wniosek powinien czynić zadość wymaganiom dotyczącym korespondencji, tj. wskazanie Pani/Pana imienia, nazwiska, rodzaju i szczegółów żądania, adresu do korespondencji, a także inne dane umożliwiające bezsprzeczną identyfikację Pani/Pana, jako osoby, której dane dotyczą.

 

5.      W przypadku braku możliwości identyfikacji Pani/Pana lub zaistnienia wątpliwości, co do Pani/Pana tożsamości, w celu zachowania bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych, Urząd może zażądać dodatkowych danych potwierdzających tożsamość wnoszącego.

 

6.      Bieg terminu rozpatrywania wniosku rozpoczyna się od dnia otrzymania przez Urząd Pani/Pana żądania.

 

7.      Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi w przypadku niedotrzymania terminu udzielenia odpowiedzi przez Urząd.

 

8.      Urząd udziela Pani/Panu odpowiedzi na złożony wniosek na piśmie, listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, jeżeli jest to zgodne z Pani/Pana życzeniem.

 

9.      Urząd Gminy nie pobiera żadnych opłat i prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku.

 

10.  Pobranie opłaty jest możliwe jedynie wtedy, gdy żądania osoby, której dane dotyczą, są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter. W takim przypadku na Urzędzie ciąży obowiązek wykazania tych okoliczności.

 

W przypadku pytań dotyczących wniosku prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@ropczyce.eu.