PRZYSTĄPIENIE DO AKTUALIZACJI ORAZ KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU DĘBICKO-ROPCZYCKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO

  

W związku z przystąpieniem do procesu aktualizacji,

Burmistrz Ropczyc

zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu dokumentu pn:

 

STRATEGIA ROZWOJU DĘBICKO-ROPCZYCKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO

 

            Zakres konsultacji społecznych obejmuje modyfikacje i uszczegółowienie dwóch projektów strategicznych realizowanych w ramach Strategii, tj.: „Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Dębicko-Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego” oraz „Rewitalizacja fizyczna, gospodarcza
i społeczna Dębicko-Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego” wraz z wynikającymi z tego tytułu zmianami w odniesieniu do pozostałych części projektu dokumentu. Konsultacje mają na celu zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących ww. zmian.

            Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w terminie od dnia 31.08.2018 r.
do dnia 07.09.2018 r.
w następujących formach:

1.      Zbieranie uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej
z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze będzie można dostarczyć:

a)      drogą elektroniczną na adres e-mail: misiuram@ropczyce.eu wpisując w tytule „Konsultacje społeczne – aktualizacja Strategii DROF”.

b)      drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Ropczycach, ul. Krisego 1, 39-100 Ropczyce, z dopiskiem: „Konsultacje społeczne – aktualizacja Strategii DROF”.

c)      bezpośrednio do pokoju nr 6 w Urzędzie Miejskim w Ropczycach w godzinach pracy Urzędu.

2.      Zbieranie uwag ustnych do protokołu w budynku Urzędu Miejskiego w Ropczycach,
ul. Krisego 1, 39-100 Ropczcye w pokoju nr 6 w godzinach pracy Urzędu.

 

            Uwagi i/lub wnioski niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, złożone w innej formie niż na formularzu konsultacyjnym (za wyjątkiem pkt 2) lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag
i/lub wniosków jest Burmistrz Ropczyc.

 

 

Z poważaniem,

Bolesław Bujak

Burmistrz Ropczyc