Szanowni Państwo,

 

informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych ma zastosowanie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane powszechnie RODO (tekst rozporządzenia znajduje się w zakładce Ochrona danych osobowych -> Przepisy prawne).


RODO chroni podstawowe prawa i wolności osób fizycznych, w szczególności ich prawo do ochrony danych osobowych.

 

W dniu 24 maja 2018 r. został opublikowany w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej w pozycji 1000 tekst ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst ustawy znajduje się w zakładce Ochrona danych osobowych -> Przepisy prawne). Nowa ustawa o ochronie danych nie zastępuje RODO, a jej celem jest doprecyzowanie kwestii, na które zezwalają przepisy RODO.


Pani/Pana prawa, jako osoby, której dane osobowe przetwarza Gmina Ropczyce wynikają z RODO, a niniejsza informacja ma na celu zapoznanie Panią/Pana z tymi prawami oraz ze sposobem ich realizacji przez Urząd Miejski w Ropczycach (dalej: Urząd).

 

Prawa realizowane na Pani/Pana wniosek:

 

1.      Prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych (art. 15 RODO).

Polega na tym, iż może Pani/Pan wystąpić do Urzędu z pytaniem czy Urząd przetwarza Pani/Pana dane osobowe, a jeśli tak, to może Pani/Pan uzyskać informacje w zakresie  wynikającym z art. 15 ust. 1-3 RODO (m. in.: jaki jest cel przetwarzania i okres przechowywania danych osobowych, jakie dane osobowe są przetwarzane, kim są odbiorcy danych osobowych, informacje o przysługujących prawach).

Oprócz informacji, o których mowa powyżej, mogą też Państwo otrzymać kopię danych osobowych we wskazanym przez siebie formacie. Prawo do uzyskania kopii danych nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób, których dane dotyczą.

 

2.      Prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (art. 16 RODO):

Prawo to polega na tym, że może Pani/Pan wystąpić do Urzędu o sprostowanie swoich danych osobowych lub ich uzupełnienie, z tym zastrzeżeniem, że wszelkie aktualizacje danych muszą być ograniczone celem ich przetwarzania, np. nie może Pani/Pan żądać uzupełnienia o dane, które byłyby niezgodne z celem przetwarzania.

 

Prawo to nie będzie mogło być stosowane do danych osobowych w odniesieniu, do których tryb ich sprostowania lub uzupełnienia określają odrębne przepisy prawa, np. procedura sprostowania błędów i omyłek zawartych w decyzji administracyjnej w trybie art. 113 Kodeksu postępowania administracyjnego.

 

3.      Prawo do usunięcia Pani/Pana danych, tzw. „prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO):

W ramach tego prawa może Pani/Pan żądać  niezwłocznego usunięcia swoich danych osobowych, jeśli zachodzi jedna z okoliczności wskazanych w art. 17 ust. 1 RODO.

 

Art. 17 ust. 3 RODO przewiduje sytuacje, w których prawo do usunięcia danych nie będzie mogło być zrealizowane, bowiem w większości przypadków podstawą prawną ich przetwarzania są przepisy prawa, z których wynika m.in. obowiązek przechowywania dokumentacji (archiwizacji) przez okres wynikający z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt, który został uzgodniony z Archiwum Państwowym na podstawie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

 

4.      Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO):

Prawo to polega na konieczności ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania. Pani/Pan może skorzystać z tego prawa tylko w ściśle określonych przypadkach wskazanych w art. 18 ust. 1 RODO, tj:

a)      kwestionuje Pani/Pan prawidłowość swoich danych osobowych,

b)      sprzeciwia się Pani/Pan usunięciu danych osobowych, których przetwarzanie jest niezgodne z prawem,

c)      Urząd nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Pani/Panu do ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń,

d)     Wniosła/wniósł Pani/Pan sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO,

Przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania Urząd przekaże Pani/Panu informacje w tym zakresie.

 

5.      Prawo do bycia poinformowanym o sprostowaniu lub usunięciu danych lub o ograniczeniu przetwarzania (art. 19 RODO):

Urząd zrealizuje Pani/Pana prawo do:

a)      sprostowania nieprawidłowych danych,

b)      uzupełnienia niekompletnych danych,

c)      usunięcia danych w ramach prawa do bycia zapomnianym,

d)     ograniczenia przetwarzania danych osobowych

i informuje każdego odbiorcę, któremu ujawnił dane osobowe o dokonanej zmianie, chyba, że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku.

 

6.      Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO):

Z prawa do przenoszenia danych może Pani/Pan skorzystać jeżeli:

a)      przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody lub w celu wykonania zawartej z Panią/Panem umowy,

b)      oraz w sposób zautomatyzowany (nie obejmuje danych przetwarzanych w postaci papierowej),

W ramach tego prawa może Pani/Pan zażądać, by dane osobowe (które zostały przez Panią/Pana dostarczone) zostały przesłane przez Urząd bezpośrednio innemu administratorowi, jeżeli jest to technicznie możliwe.

Realizacja w Urzędzie tego prawa będzie ograniczona do nielicznych przypadków, z uwagi na podstawy prawne przetwarzania danych osobowych w Urzędzie (czyli głównie przetwarzanie niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Urzędzie, które nie daje Pani/Panu możliwości do skorzystania z prawa do przenoszenia danych).

 

7.      Prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO):

W Urzędzie prawo to będzie realizowane w nielicznych sytuacjach z uwagi na okoliczności uprawniające Panią/Pana do korzystania z tego prawa wynikające z art. 21 ust. 1 i 2 RODO.

 

Skutkiem wniesienia sprzeciwu jest zakaz dalszego przetwarzania danych osobowych, chyba że Urząd Miejski w Ropczycach wykaże, że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności.