Administratorem Danych jest Gmina Ropczyce, ul. Krisego 1, 39-100 Ropczyce, nr tel:  17 22-10-510 reprezentowana przez Burmistrza Ropczyc.

Inspektor Ochrony Danych (IOD) został wyznaczony. Do jego zadań należy m.in. monitorowanie przestrzegania przepisów RODO przez Administratora Danych. Z IOD mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ropczycach (pok. 4), pisemnie na adres Urzędu lub na adres e- mail IOD: iod@ropczyce.eu.

 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Przepisy o ochronie danych osobowych zobowiązują Gminę do przekazania Państwu kilku ważnych informacji w chwili, gdy przekazują Państwo swoje dane osobowe niezbędne do załatwienia sprawy. Ten obowiązek może pojawić się również w przypadku, gdy Gmina pozyskuje Państwa dane od osób trzecich, bądź z innych źródeł.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych w konkretnych sprawach zamieszczone zostały w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ropczyce pod zakładką Ochrona danych osobowych -> Klauzule informacyjne. Nadto informacje te można uzyskać w danym Referacie Urzędu, którego sprawa dotyczy.

 

Najważniejsze zasady, jakimi kieruje się Gmina Ropczyce przy przetwarzaniu Państwa danych osobowych:

O  Dane osobowe zbierane są tylko i wyłącznie w minimalnym zakresie, czyli niezbędnym do realizacji celów i zadań, dla których są zbierane.

O  Gmina Ropczyce dba o aktualność i poprawność danych osobowych i niezwłocznie reaguje na każde wnioski o sprostowanie czy ich aktualizację.

O  Gmina Ropczyce realizuje przysługujące prawa do usunięcia danych osobowych, wycofania zgody, ograniczenia przetwarzania do przenoszenia danych, prawa wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawa do niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu. Niemniej jednak ww. prawa mogą podlegać ograniczeniom, które wynikają wprost z przepisów prawa.

O  Zasady gromadzenia i przechowywania danych osobowych regulują przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

O  Gmina Ropczyce chroni dane osobowe przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, modyfikacją, jak i nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem.

O  Jeżeli dane osobowe są udostępniane innym podmiotom, następuje to w sposób bezpieczny, umownie zabezpieczony oraz zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

O  Gmina Ropczyce wdrożyła i przestrzega środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z RODO. Opracowano i wdrożono szereg procedur mających między innymi za zadanie zabezpieczyć dane osobowe przed dostępem osób nieuprawnionych.