Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Ropczyce

Kolorowy pasek

Zezwolenie na wycięcie drzew i krzewów.

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r., poz. 1651 ze zm. ). Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004 r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz. U. z 2004 r. nr 228, poz. 2306 ze zm.). Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 28 października 2015 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów na rok 2016 (M.P.2015.1064 z dnia 30 października 2015 r.) Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2015 r. poz. 783 ze zm.)

Komórka odpowiedzialna
Ref. Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska II piętro, pokój nr 206, tel. (17) 2210-557

Sposób załatwienia sprawy
- wniosek
- oględziny w terenie
- wydanie decyzji administracyjnej.

Wymagane dokumenty
Wniosek posiadacza nieruchomości, o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów, zawierający:
1. imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości albo właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;
2. oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością (z podaniem numeru Księgi Wieczystej lub Aktu Notarialnego) przy własności, współwłasności, użytkowaniu wieczystym, współużytkowaniu wieczystym lub innego dokumentu w pozostałych przypadkach- dzierżawa, najem itp.) albo oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;
3. zgodę właściciela/współwłaścicieli nieruchomości, jeżeli jest wymagana, lub oświadczenie o udostępnieniu przez spółdzielnię mieszkaniową/zarząd wspólnoty mieszkaniowej informacji, o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu;
4. nazwę gatunku drzewa lub krzewu;
5. obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:
- posiada kilka pni - obwód każdego z tych pni,
- nie posiada pnia - obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa;
6. wielkość powierzchni, z której zostanie usunięty krzew;
7. miejsce, przyczynę, termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu, oraz wskazanie czy usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej;
8. rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości;
10. projekt planu:
- nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy lub
- przesadzenia drzewa lub krzewu, jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu, oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania;
10. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, w przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest ich uzyskanie zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz postanowienie uzgadniające wydawane przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagana lub została przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie;
11. zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające stosownym zakazom dotyczącym ich niszczenia, jeżeli zostało wydane;
12. pełnomocnictwo - w przypadku wyznaczenia pełnomocnika (oryginał lub odpis notarialnie poświadczony za zgodność z oryginałem);
13. dowód wniesienia opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa.

Opłaty
Opłata skarbowa za pełnomocnictwo - 17 zł.

Czas załatwienia sprawy
Od 1 do 2 m-cy.

Tryb odwoławczy
Do Samorządowego Kolegium odwoławczego w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty otrzymania


Opracował: Magda Kuraszkiewicz, Inspektor Ref. Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami, 07.03.2016 r.
Sprawdził: Tomasz Pociask, Kierownik Ref. Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami, 07.03.2016 r.
Zatwierdził: Jolanta Kaszowska, Sekretarz Gminy, 07.03.2016 r.

Załączniki

Wniosek zglłszenia wycinki. (15.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Andrzej Król
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Andrzej Król
Data wprowadzenia:2019-03-11 12:20:49
Opublikował:Andrzej Król
Data publikacji:2019-03-11 13:42:24
Ostatnia zmiana:2019-05-06 08:50:08
Ilość wyświetleń:997

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij